КЪДЕ СЕ ЗАГУБИ БЪЛГАРСКИЯ ГЕН


 

КЪДЕ СЕ ЗАГУБИ БЪЛГАРСКИЯ ГЕН

Ще помоля присъстващите за малко търпение.По специалност не съм биолог,но направих този доклад в памет на моя приятел Иван Митев,който беше доктор по Биология и ,който за съжаление си отиде от този свят твърде млад.

Ще започна по-подробно моя доклад,но иначе просто няма смисъл от неговото написване. И така:

Раса – Това е етап от духовната еволюция на човечеството.Пред всяка раса стои определена задача за духовно развитие.Расата се дели на 7 подраси,които всъщност са степени на даденото духовно развитие.Всяка раса се развива стотици години.Сегашните земни хора са преминали през три земни кръга на развитие.(във всеки кръг по седем раси),а сегашните хора са преимуществено от 5 раса на 4 крг.В средите на съвременните хора има представители на отминали раси – 4,даже 3 раса,а също така и представители на зараждащата се 6 раса.Всеки човек,в хода на своят еволюция преминава през всички раси.

Енергийноинформационните (торсионните и пр.)матрици на СЪЗНАНИЕТО(включват много равнища :подсъзнанието,същинското съзнание,осъзнаването,знанието и т.н.) и кристалните решетки са основата на света и пораждат материята на Вселената,както и всички събития,свързани с нея.Чрез вселенските матрици се включваме към неизчерпаемия Източник на енергия и информация във Вселената.Тези матрици имат пространствено-времева структура и съдържат информация за развитието на СЪЗНАНИЕТО на микро-,макро-,мега-, и мета световете във Вселената.Всяка вселенска матрица като структурна енероийнформационна единица(елементарна клетка) на своя микросвят,енергийно се подхранва от съответната енергийно-информационна кристална решетка на микросвета,която на свой ред е матрица на макро света.Последната получава енергия от кристалната решетка на мегасвета.Тази решетка същевременно е и матрица за метасвета и т.н.

Например за съхраняване на генетичната информация на човека и другите белтъчни организми на нашата планета се използват матриците на ДНК и РНК.Това са материални полинуклеотидни  биополимери и съответните им полеви структури  – акустично-електромагнитни полета – т.нар.вълнови геном,който вече е известен в съвременната наука.На тези генетични енергийноинформационни матрици-дискети в макро-,мега-, и метасветовете съответстват самите кристални енергийноинформационни решетки на паметта,в чиито възли са разположени хиперсвръхфокусирани структури,съдържащи целия обем от генетична информация за конкретната Същност.

Следователно,енергийно информационните матрици на СЪЗНАНИЕТО са схеми-чертежи на Вселената,въз основа на които се изграждат както Човешката ДНК,така и Космическата ДНК на звездните системи.Именно последователният преход от низшите матрици към висшите стои в основата на възникването на живота в Космоса и на неговата еволюция.

Всяка вселенска матрица носи съответна информация,енергия с определена честота и материя,които се разнасят по света от вълни с различен произход.Те материализират  различни обекти и събития.Ако един материален обект изгуби енергийноинформационната връзка със своята матрица,тогава енергията го напуска(обектът „старее”),а ако енергията си отиде напълно,тогава обектът изцяло се разрушава.Навсякъде действа законът за подобието и равновесието – „Каквото е горе,такова е и долу” – (онова,което долу,е подобно на онова,което е горе,и трябва да бъде в равновесие с него).При обикновения човек,който не вярва в нищо(няма познания-информация),този баланс е нарушен,което води до ограничено мислене.За да възстанови изгубените връзки с енергийноинформационните матрици,човекът трябва да се включи към тях,като ги активира и напълни с енергия.Матриците поддържат всички включени към тях обекти във времето и пространството,противодействат на тяхното разрушаване,като черпят енергия от материалната си основа.

При всички народи матрицата ,изобразена като мандала,е свещен символ.На санскрит думата”Мандала”означава „платформа на мирозданието”В будизма тя е графично изображение на мистичната Вселена.Съществуват и други имена на матрицата-мандала,например колелото на живота,пръстен,орбита,кръг,окръжност,пространство,съвкупност,общество и др.Думата „Мандала” се използва във всички световни религии и езици,но тези понятия се свеждат до разбирането за нещо кръгло.Най-известна и популярна е индийската мандала Калачакра

.Тази мандала олицетворява старата схема на квантовите преходи в пространството през Епохата на Риби.Тя представлява система от „квадратни  матрици”,вписани една в друга,а най-външната от тях е вписана в кръг.Среда на всяка от  страните на квадратите на Калачакра е нулев канал за прехода на средващо ниво в пространството.За да се извърши преход от едно пространство в друго,трябва да се направи преместването на СЪЗНАНИЕ на 90 градуса.Затова йогите ,които медитират в средата на някои от квадратите на Калачакра могат да преместват своето съзнание в другите светове и измерения.

В нашия космически век древната дума Мандала се трансформира в по-популярния компютърен термин – матрица.Матрицата символизира колелото на времето,колелото на живота,колелото на сансара(на въплъщенията) или битието.Това колело олицетворява зависимостта между поведението на Човека и това,което го очаква като следствие в новото му превъплъщение.В същото време всеки от нас има възможността да коригира своята Съдба.

Историята на сътворението на Вселената и образуването на енергоинформационните матрици на мирозданието са описани подробно от Друнвало Мелхиседек в неговата книга „Древната тайна на Цветето на живота”.

Учените са установили,че връзките между молекулите и атомите на веществата имат електромагнитно-вълнов характер.Това означава,че всеки материален обект,който има кристален строеж,може да се разглежда като кристална решетка от относително стабилни електромагнитни вълни.в чиито възли са разположени елементите на веществата.

Електромагнитно-вълновите решетки на всички кристали са едновременно и енргоинформационни торсионни матрици.Кристалната решетка на електромагнитно-вълновите структури на веществените обекти и енергоинформационна матрица „Цветето на Живота”,

която е схема на построеването на мирозданието,са идентични.

Според теорията за кристалния матричен торсионен строеж на мирозданието на Е.Н.Вселенски,енергоинформационните матрици и кристалните   решетки са основа на света.Те пораждат материята във Вселената,както и всички събития свързани с нея.Чрез матриците ние се включваме към неизчерпаемия източник на енергията в мирозданието.Матриците имат пространсвено-вълнова структура и съдържат информация за развитието на микро-,макро-,мега- и метасветовете.

Всяка матрица е структурна единица в своя свят и енергийна се подхранва от кристалната му решетка,която на свой ред е матрица в макросвета.Тя получава енергия от кристалната решетка на мегасвета,но в същото време тази решетка е матрица за метасвета.Енергията,информацията и материята,които пътуват в пространството с помощта на вълните от различен произход,като вселенски матрици носят информация за всичко в мирозданието на всички нива.Матриците материализират различни обекти и събития.Всички включени към матрицата обекти се подхранват от нея,във времето и пространството,за сметка на енергията на материалното ниво,което противодейства на разрушаването на тези обекти.

Числовият ред на Фибоначи е в основата не само на различните форми на живот,но и определя преходните нива на СЪЗНАНИЕТО на Расите(Цивилизациите),при които се извършват качествени промени в човешкото съзнание.С други думи,числата от реда на Фибоначи са свещени и са кодове,чрез които става промяната в СЪЗНАНИЕТО на човечеството според енергийноинформационните матрици(фиг ).

До днес на Земята последоватлено са се развили следните пет раси:1)Самопородените;2)Родените полсе(Безкостните);3)Лемурийците;4)Атлантите и 5) Арийците(славяно-арийците).

Последната пета раса на арийците(да не се бърка с германците)- това е нашата човешка Цивилизация.Очаква ни квантов преход в четириизмерното пространство на ново еволюционно равнище – ШЕСТАТА РАСА .

Всяка Раса се развива от предходната ,като използва натрупаният до тогава опит.Представителите на различните раси имат съвсем различни тела и различни начини за възприемане на реалността.Всяка Раса разработва енергийноинформационни матрици на СЪЗНАНИЕТО на съответното равнище (n) и притежава определено ниво на СЪЗНАНИЕТО(фиг. )

Под думата съзнание се разбира различните негови равнища:безсъзнанието,подсъзнанието,самото съзнание,осъзнаването,знанието и т.н.

Ще се спра подробно само на Цивилизацията към която принадлежим ние.Петата Раса е родена под знака на Меркурий.Тя се появила по време на късните атланти.Отначало били високи до 2-3 метраПостепенно те се смалявали,а външността им придобивала чертите на съвременния човек.

Първият генетичен експеримент за подобряване на генофонда на петат раса бил проведен от фараон Ехнатон  и съпругата му Нефертити – представители на висша извънземна Цивилизация рис. 2-7-1А Б .Тези същества дошли от Сириус – били членове на онова семейство от 32 души,което участвало в планетарното зачатие на човешката раса(раздел 2.4 от книгата – Вселенските матрици)Чрез децата на Ехнатон и нефертити в земната Раса била вкарана извънземна генетична информация(допълнителен чифт хромозоми),за да се повиши нейната разумност,От онзи момент до сега представителите на петата раса имат 46 хромозома(44+2).на снимките(рис 2.7-1)

виждаме Ехнатон,Нифертити и техните дъщери – по огромните удължени черепи,големи уши и други признаци личи,че това са представители на извънземна цивилизация.Анатомично и физиологично телата им се различават рязко от човешките.Ехнатон бил висок около 4,5 м ,а Нифертити – около 3,5м!Дъщерите им съответно били много високи.Освен това, Ехнатон и Нифертити имали по две сърца(звездната система Сириус,от където идват има две звезди – Сириус А и сириус Б – и там живите същества имат по две сърца)

Функцията на „третото око” при представителите на нашата Цивилизация почти напълно е изчезнала(изгубени били телепатичните способности и ясновидството),прекъсната била постоянната връзка с енергийно информационното поле на Земята.Ние сме изгубили връзката си с Космоса ,с Природата и сме се отклонили от правилиния път в еволюционното развитие,като сме тръгнали по пътя на технократизма.Представителите на петата Раса започнали да получават основния обем знания чрез зрителния и слуховия анализатор,а в наше време предаваенто на знания вече се осъществява чрез добре разработени езикови системи.

Към началото на XXI век замърсяването на околната среда на Земята достига застрашителни размери,което постави нашата Цивилизация на прага на гибелта.Ние съвсем забравихме за Духовността,за контрола над чувствата,мислите,думите и постъпките си.Човечеството се опитва да компенсира скъсаните връзки с енергийно информационното поле на земята чрез създаването на изкуствени енергийно информационни мрежи под формата на електронни медии,телефони,радио- и телевизионни комуникации ,СОТ-ова и спътникова връзка,както и компютърната мрежа Интернет.Всичко това доведе до замърсяване на общото енергоинформационно пространство  на нашата планета(полето на СЪЗНАНИЕТО на земята) и до все по-голяма криза във всички сфери на човешкия живот.

Хората от петата раса се намират на матриците от 8 до 12 ниво на СЪЗНАНИЕ(n=12 ),което отговаря на надсъзнателното равнище на СЪЗНАНИЕ -ние сме високи между 1,5 и 2,1м и  имаме 46 хромозоми(44+2).В началото на своето развитие нашата Цивилизация отговаря на числото n=8,а с наближаването на прехода(смяната на полюсите) то ще стане n=12.Преходът към двойника на нашата планета в другия паралелен свят от четвъртото измерение,ще се осъществи при честота 13Hz.Вибрационната честота на нашия свят е в диапазона между 5 и 13 обертон.Ще отбележим,че основната човешка маса изостава в развитието си поради бездуховността  и непрекъснатите войни(вибрационната им честота не е достигнала дори 8Hz.Тъй като за шестата раса честотата 8Hz отговаря на животинската сфера,то повечето хора ще извършат този преход на подсъзнателно ниво – чрез смъртта.За да не загинем,трябва да повишим вибрационната си честота и да тръгнем по качествено нов път на духовно развитие.

Честотата на прехода към шестата раса може да се измери – това е така наречената „честота на Шуман” – вълната,която излиза от нашата планета.това е „пулсът” на Земята или нейният ритъм.Дълго време тази честота беше 7,8 Hz и беше толкова стабилна,че военните настройваха по нея приборите си.Но честотата на Шуман постепенно започна да нараства – през 1994г – 8,6Hz ,през 1999 – 11,2Hz,през 2000 – 12Hz, през 2001 – 12,2Hz,през 2003 година достига вече 13Hz.Честотата на Шуман съответства на вибрационната честота на енергойнформационното поле на СЪЗНАНИЕТО на земята.По нея може да се определи на коя матрица на СЪЗНАНИЕТО се намира нашата Земя.

Вече казахме,че чрез децата на Ехнатон и Нефертити в земната раса били вкарани извънземна генетична информация(допълнителен чифт хромозоми),за да се повиши тяхната разумност.От онзи момент до сега представителите на петата Раса имат 46 хромозома(44+2).Това означава,че са 23 двойки числа,а нашият генетичен код се състои от 24 двойки числа..

Години наред със сърцето си усещах,че в основата на Арийската раса стои Българската раса,но не можех да го докажа,понеже не разполагах с точна информация.Ето,че на  11.1.2010г щастието ми се усмихна!Попаднах на една статия от руски учени.В нея се прави анализ на Y хромозомата в ДНК структурата на човека.

И ето какво откриваме : Генотип  I2 (предците на род болгар), отличаващи се  на 21 мутации  от R1а1, което предполага около  462 поколения (по 22 поколения на една мутация), е съществувал отделно от рода R1а1още в -9550 г. или -7240 г. (като хората са живее ли по 20 – 25 години)
13-24-16-11-14-15-11-13-13-13-11-31-17-8-10-11-11-25-15-32-12-14-15-15
I2 – това е нашият генетичен код.Той се сътои от 24 числа,като четвъртото е 11,а дванайстото е 31.

А ето и Арийският код – Наследственият генотип на индусите  и всичките изобщо арийци (Персей, Перс):
13-25-16-11(10.53)-11-14-12-12-10-13-11-31-15-9-10-11-11-24-14-20-32-12-15-15-16  Както виждаме, той се състои от 25 числа(знаем,че всяко ново поколение увеличава броя на цифрите в ДНК кода) ,като четвъртото е 11(10,53), а дванадесетото е 31.

При Славяните кода е също от 25 цифри – Наследствения генотип на славяните (генотипа наобщите предци на всичките славяни – Херакъл из рода Персея, Даная):
13-25-16-10(10.46)-11-14-12-12-10-13-11-30-15-9-10-11-11-24-14-20-32-12-15-15-16.
Отново виждаме,че четвъртото число е 10(10,46) ,а дванадесетото 30 .

Това са съвременните Славяни.Генотип на съвременните славяни:
13-24-16-11(10.5?)-11-15-12-12-10-13-11-30-16-9-10-11-11-24-14-20-34-15-15-16-16
Виждаме,че цифрите са вече 16 (с една повече от предишните) и на четвърта позиция стои числото 11(10.5?) , а на дванайста позиция е числото 30.Числото в четвърта позиция,прави връзката,чрез Арийския код с нашия – Български,а числото в дванайста позиция  със Славянския код.

Данните са взети от изследванията на Анатолий Колесов.

Направен е пълен обзор на генетическите изследвания за произхода на българите и близостта им с други народи(по данни от 23 статии на 17 независими екипа).Изчислени са генетичните разстояния на българите с 80 народа и народности по бащина линия и с 35 по майчина линия.Предложено и мотивирано е въвеждане на етногенетически маркери,които са по-малади генотипове,характеризиращи връзките между народите след тяхното етническо обособяване.Показано е ,че използването на етногенетическите маркери,дава по-прецизни резултати от конвенционалните методи за изчисляване на генетичните разстояния между народите.Демонстрирано е,че Българите са едни от най-преките в Европа наследници на първите съзидатели и разпространителите на земеделието,което е в основата на цивилизацията.Доказано е,че съвременните българи са идентични с прабългарите.Те са индоевропейци,най-близки с народите от западна Европа и с наследниците на траките,а най-далечни със славяните.

През 8-10 хил.пр.Хр.индоевропейците са били един народ обитаващ централна и източна Европа.По време на неолита и енеолита Балканите са обитавани от индоевропейците (Всемирная история,1995),още преди обособяването на отделните им клонове народи(иранци,траки,гърци,илири,келти,хети,немци,славяни,балти и т.н.Това обяснява генетическата близост между всички индоевропейци и особено между европейските им представители(А.Й.Шопов).Данните са взети от изследване проведено в рамките на договор 731 на националния съвет за научни изследвания на Министерството на Науката и образованието.Целта на това изследавне е проверка на съществуващите представи за произхода  на българите и близостта им с други народи с помощтта на фундаментални открития на генетиката и етногенетиката.         Историческа истина е, макар и не много популярна по страниците на българските учебници по история, че територията на Първото българско царство винаги е била разположена по двата бряга на Долния, по-късно и Среден Дунав . Откритите прабългарски некрополи, едно- и двуритуални са разположени от двете страни на Долен Дунав, като големите некрополи в Мунтения са повече, отколкото в Добруджа . Макар столиците Плиска и Преслав да са разположени на юг от Дунав, по-голямата част от територията и прабългарското население са разположени отвъд Дунава. Отразено в Именника на българските владетели. Съдбата на това българско население е добре известна. Бавно и постепенно, в продължение на няколко века неговата територия е превзета от други държави, главно Унгария и Киевска Рус., а после, в течение на 7-8 века то е асимилирано, като оставя хиляди топоними, хидроними и думи в езика на новите народи. За мнозина това може да е неприятно, ненужно или неудобно, но ние трябва да знаем причините за тази асимилация, защото така или иначе тя е част от нашата история.

След създаването си, българската държава се разширява неравномерно, но в точно определени направления. Официалната българска историческа наука твърди, че разширението има за цел да включи все нови и нови територии, населени със славянски племена. В това няма особена логика. Могат обаче да се приведат доказателства, че стратегията за разширение на държавата е била съвсем друга и много по-естествена – да се присъединят онези територии, в които отдавна вече живеят прабългари или родствени на тях племена: южна и югозападна Македония (Котокия) и Трансилвания. В първия район българите се заселват на две вълни, първо по време на Анастасий (491-518 г.) се заселва днешна Южна Албания и Епир (градовете Химара, Бялград), а после в Керамисийското поле и Сярско се заселват българите на Кубер. В това направление най-успешни са действията на Крум (802-814 г.), синът му Омуртаг (814 – 831 г.) и внуците му Маламер (831-836 г.) и Персиян (836-852 г.). В района на Трансилвания заселването е още по-масивно и по-ранно. Още с нашествието на хуните (380-450 г.) и аварите (585 г.), а може би и самостоятелно, в този район се заселват кавказки прабългари, утигури и кутригури. Язигите и роксоланите, ирански племена, родствени на прабългарите, живеят в този район още от III-ти век сл. н.е. По-късно там се настаняват авари (угргури), племена родствени на прабългарите и кутригурите. Най-успешни в това направление са действията на Крум, който заедно с франките разгромява държавата на аварите и присъединява значителна част от нейната територия, населена с авари, прабългари, язиги и роксолани към своята държава. Известно е, че Крум преселва част от аварите и прабългарите на юг от Стара планина, вероятно в района северно от Странджа, където са запазени много прабългарски топоними (град Тутхон, с. Ургури, Кладара, Мургатон, Багатур).

Самата Аспарухова България първоначално е центрирана в района на Северна Добруджа и делтата на Дунав, т.е в т.н.  Малка Скития, където още от времето на Одриското царство живеят скитски племена (Фиг. 4). Днешният център на румънската атомна енергетика, севернодобружанския град Черна водъ (Черна вода на бълг.) носи име, което е буквален превод (калка) на първоначалното скитско име Anxiena(„Черна“). От същата скитска дума е образувано и названието на Черно море, което в изкривен гръцки вариант звучи Понт Евксинос.  Самите протославяни (склави, склаби по гръцка терминология), съдържайки значителен ирански суперстрат също са родствени на прабългарите.

Така че, стратегията на Първото българско царство със сигурност е имала за цел нещо банално естествено – „пълно етническо обединение на прабългарите в рамките на една държава“.  Общо взето, по времето на Персиян(836-852) обединителната стратегия е завършена успешно и България добива вида, показан на Фиг. 2, 3, 4 и 5. Така създаденото обширно български землище е историческа реалност не толкова, защото за 50, 100 или повече години то очертава границата на една държава, а защото в него живее един многоброен управляващ народ, който оказва силно и трайно влияние върху езика и традициите на всички други народности, населяващи или населявали в последствие тази земя.

Началото на трагедията с изгубването на българската расова чистота бе сложено със загубването на религиозната ни свобода!Избирайки, християнският “бог”, от наше име Князчето Борис I Михаил, избива нашата аристокрация. Боилските родове биват изклани. Всъщност не. Това е слаба дума. Но има ли дума за “цивилизаторското дело” на онзи дръвник на който положиха глави толкова много расови великани!? Само 150 години по късно, Василий II Българоубиец довършва започнатото като подкупва половината от болярите ни с доживотна служба във византииските провинции на Анадола, а другата половина просто праща на дръвника. С окови на ръцете! Но НИКОГА с превита глава. Двестате години византийско робство унизиха Българският народ, но той все още намери сили да се изправи гордо и да воюва за свободата си. И за справедливостта. Тази справедливост, за която толкова отчаяно копнея днес. Но това бе само първият удар. Жестокостта последва след това. Едва изправила се на крака България бе подложена на татарски опустошителни нашествия платени от Венеция и Византия. България бе насилена да се раздели на три заради цар предател. Цар оставил Мизия, Тракия и Македония – земи населявани от хора с едни и същи гени род и божествена мисия, да бъдат разкъсани на тринадесет деспотства. Нещо повече – благодарение на мъдрите му решения на истински НЕ-предател, България успя да се изправи само два пъти срещу поробителя в битка. И двата пъти бе при река Марица. При първия опит загива сина на Иван Александър Михаил. При втория – бащата на Крали Марко. Същият Крали Марко който въпреки бащината смърт, се би рамо до рамо до убииците на отеца си. София падна с предателство. Също и Търново. Българската нация се стопи и дори това, което бе останало от нея като жизненост, борбеност, и расова чистота бе почти унищожено.Защо стана така? Заради заслепеността! Заради чисто човешкото ни себелюбие, и инат.

Заради грандоманията и алчността. И най-вече – защото най доброто от нас, бе убито от най злото в нас! Патриарх Евтимий. Толкоз хваленият герой. Бащата на нацията, защитника на онеправданите. Помните ли го. Май не! Защото този патриарх двадесет години преди известната обсада на Търново, не се посвени да унищожи половината ни библиотека и да прати в тъмница хиляди писари… Заради канонна и правописна реформа!!?!

Стана дума за религия. Непременно ще спомена и политика. Колкото и да ми се иска да кажа че последният път  когато нашия изстрадал но велик етнос за последно е бил унижен по време на робството – това няма как да стане. Защото има и друго робство! Робство по страшно от сянката на Ятагана! Робство, което ще ни кара да поглеждаме към вековете на кървавия турски ханджар като към време на детска игра! Защото ако тогава експлоатираха нашата земя, изнасилваха нашите жени, и убиваха най-добрите от нас, то сега… Сега ни чака една бавна смърт! Всички нас! Демографската пързалка, на която са засилили българският народ е заплаха за нас! Заплаха за същността ни! След 100 години може и да няма кой да прочете тези редове, защото никой няма да може! Или никой няма да го интересува.

И ето след заветната 1878 година имахме и няколко десетилетия свобода. Е, наистина, и тя бе наситена с предателства, българофобия, грешки и некомпетентност. Но все пак – най доброто от нас се възраждаше заради земеделието. И какво стана през 1944. Бе извършен последния удар. За една две години, бяха избити над 50 000 българи без истински съд и присъда. Народния съд просто брутално изби абсолютно всеки, който е имал дори минимален шанс да поведе съпротива. А по късно лагерите Белене, довършиха процеса. Политзатворниците бяха духовно и физически принизени, мнозина бяха убити, а оцелелите бяха твърде слаби за да подемат каквото и да е.

Преди 1990 година работата в тази насока продължаваше.Селата бяха обезлюдени.Хората бяха пратени в големите градове да работят във фабрики и заводи.Населиха ги да живеят в апартаменти в панелни блокове и анонимността им бе пълна.Така бе прекъсната връзката с корените им.Земята се вкара в АПЕКА и ПАК и земеделците се превърнаха в чиновници.Любовта към земята изчезна.

Създаде се закон за Задължителното средно образование и ученето се обезсмисли.Неграмотността започна да се шири в страната ни.Закона за Увеличаване на раждаемостта осигури превилегии за ромското население.Голямата Екскурзия или така нареченият ВЪЗРОДИТЕЛЕН процес настрои един срещу друг българи и мюсулмани,живеещи до този момент спокойно.Така по-лесно се управляваше.

В годините на така наречения ПРЕХОД(след 1990 до наши дни) симптомите на изчезване на българския ген се задълбочиха.Раждаемостта при ромското население се засили,причината са социалните добавки. (все по-често раждат на 11-12 години).Ромите станаха превилегировано население в страната ни.Те не работят и не плащат сметки,живеят на наш гръб.Част от българите заминаха в чужбина,а друга част от тях станаха емигранти в собствената си държава.Ето къде изчезна БЪЛГАРСКИЯТ ГЕН…

Не съм расист в познатия смисъл на думата,но съм Българка и ме боли,че генетическият код,който е в основата на другите генетически кодове на планетата е застрашен от изчезване и най-лошото е,че за това сме си виновни самите ние.
Мога да преведа стотици примери за това как в страни като Чехия,Унгария,Китай,западните държави се справят с демографският проблем – роми,но смисъла на доклада ми не е в това.

За да запазим нашата Българска генетическа идентичност ,достатъчно е само законите на страната ни да важат с пълна сила и за ромите.В место да се опитваме да ги ИНТЕГРИРАМЕ, ние трябва да ги заставим да спазват ЗАКОНИТЕ. А един закон, който гласи – ЗА ВСЯКО ТРЕТО И СЛЕДВАЩО ДЕТЕ ДА НЕ СЕ ПЛАЩА ОТ ДЪРЖАВАТА – ще свърши идеална работа.Българите по принцип са отговорни за децата си и за това не раждат повече от 2(свикнали са да си ги издържат сами).Създавайки такъв закон ,ще спрем апокалиптичното раждане на роми(няма да има помощи),а раждаемостта при българите ще нарастне от едно на две деца(защото детските добавки ще се увеличат).Така всички ще са равни пред закона и ощетени няма да има.

 

 

  1. Няма коментари.

You must be logged in to post a comment.