Категория Иван Митев

Три сущности в Арийском мировозрением

Три сущности в Арийском мировозрением

Шегор Расате, Болгария

Часть I

Три сущности в человеке и обществе

Следуя за неписаных законах своей расы, арийцы создали передовые цивилизации, основанные в трехфункциональной общественой йерархии -духовенство, воины и рабочие. Верны их расовой души, они всегда сознали свой общественный порядок как продолжение космичного порядка, заключает французский професор Жордж Дюмезиль. Эти три общественные сословия соответствуют трех царствам Мира, также богам, которые управляют их. Прежде всего мы должны найти причину этого троичного порядка в одиночном  человеке и в жизненых потребностей его рода. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

The three kinds in the Aryan point of view

The three kinds in the Aryan point of view

Shegor Rassate, Bulgaria

Part I

The three kinds in the society and man

Following the unwritten laws of their race, the Aryans have created advanced civilisations, based on the three-functional hiererchy – priesthood, warriors and work-people. Being true to their racial soul, they have ever accomplished their social order as continuence of the cosmical order, concluses the French profesor George Dumesil. The three social estates are coresponding to the three World kingdoms, also to the gods, who govern them. Above the all, first we must look for the reason of this trinital order – in the single man and in the vital needs of his tribe. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Българският Бабилон

Българският Бабилон

“Който не знае откъде идва,

също така не е наясно къде стои,

още по-малко пък, накъде отива”

Рудолф Джон Горслебен

За своите прадеди, така наречените “прабългари”, среднограмотният българин знае по няколко басни и нито една истина. Причината, поне за будните българи, е ясна – фалшификацията на родната ни история по времето на комунизма, пък и много преди това. Едно неизличимо петно върху народностната ни душа, наслоено от разни продажни лъжеучени, слуги на великите сили. .. Много приказки се Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Основи на Арийския мироглед

Основи на Арийския мироглед

Шегоръ Расате

Богиня обезсмъртява тракийски цар. Стенопис от тракийската гробница до с. Свещари близо до гр. Исперих

Ние, арийците, сме духовна и творчески раса – от божествен произход. Днес нашата раса е в упадък, защото е заразена с чужди идеи и учения. И тъй-като живеем на границата между две големи епохи – махаюги, пред нас стои съдбовния въпрос на нашето съществуване: да променим из основи мирогледа си или да загинем. Да се върнем към нашия Арийски мироглед, към нашите ценности, заложени в наследствеността на нашата Арийска раса. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

ПЪТЯТ НА НАРОДНИЯ БУДИТЕЛ

ПЪТЯТ   НА  НАРОДНИЯ   БУДИТЕЛ

ШЕГОР РАСАТЕ

В природата всичко се движи и следва своя път – небесните светила, ветровете , водите , земните пластове, животът. Да следваш своя път – това е да бъдеш себе си, да си верен на своята биологическа определеност – Родът, а като цяло Расата . Това, което стои над единичното съществуване. “Пред България пак бяха открити и стоят още открити възможности. Но нейният път  към тези възможности не е равен и гладък. Той съвсем не е лек и удобен. Равни, гладки, удобни и лесни са само измамните пътища , които водят през низините в блатата . Такива са, и то в началото си, същински безпътици “. Това накратко е заветът на великия народен будител Димитър Съсълов, който целеустремено вървя по дирите на нашите прадеди , в търсене на достоверния български път . Както заключава той , през Освобождението България по чудо била върната на нейния път . Но това , за съжаление , можело да се каже само за политиката . По отношение на своя Дух българите се отклониха от пътя си още през т. нар. “възраждане“. Тогава все още имаше българи , които помнеха келто-кимерийския си произход, древната Балхара, Тангра, песните за Колед и Болг, учението на древния български календар, астрономията . Но тези хилядолетни традиции българите изоставиха и ги замениха с купешки заемки от уж по – напредналата европейска цивилизация.Така българите, вместо да засилят съзнанието си на културен европейски народ, допуснаха да ги лумпенизират с разни славянски и тюркски теории. За да се чувствуват роднини с руските мужици или пък с номадите от централна Азия  , дето са с дръпнати очи, носят тюбетейки и живеят в кожени юрти . А в същото време ги отдалечаваха от келтските и германските народи, с които наистина са роднини – носители на истинската европейска цивилизация. Няма нищо даром на този свят . Не можем да очакваме, че някой ей-така ще ни признае , че сме древен и културен народ . Би  следвало  сами да го доказваме по пътя на систематични и планомерни изследвания. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Трите същности в арийския мироглед

Трите същности в арийския мироглед

Шегор Расате

Част I

Трите същности в човека и обществото

По неписаните закони на своята раса индоевропейците са създали високоразвити цивилизации, основани на трифункционалната обществена йерархия – духовенство,воинство и черноработничество. Верни на духовната си същност, те винаги са осмисляли обществения си порядък като продължение на космическия, както заключава френският професор Жорж Дюмезил. Трите обществени слоя на индоевропейското общество съответствуват на трите царства на Света и на боговете, които ги управляват. Но основанието за троичната йерархия следва да потърсим в отделния човек и в жизнените потребности на неговия род. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

І. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО EТНОСУ

І. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО EТНОСУ

1. Етногенетичні процеси в Україні

Кількатисячолітня безперервна традиція густонаселеної

Пра-України… дає сучасним українцям доказ непорушності

володіння своєю землею упродовж тисячоліть.

Треба визволитися від змови істориків.

Юрій Липа

Етногенез (від грецького етнос — народ і генезис — походження) — тривалий процес утворення і розвитку племені, народу, нації. Вивчення процесів етногенезу повинно спиратися на комплексне використання даних багатьох наук: історії, мовознавства, етнографії, антропології, археології.

Чи можемо ми вважати, що племена, які заселяли прабатьківщину слов’ян, були праслов’янськими? Протягом століть одні племена змінювали чи витісняли інших, асимілювалися, один етнос переливався в інший — скіфи, гуни, сармати, слов’яни, половці, татари та інші брали участь у етногенезі українців. Звичайно, людність Північного Причорномор’я не була етнічно однорідною протягом тисячоліть. Але при всіх міграціях та асиміляціях ядро етносу залишалось, зберігало історичну пам’ять, звичаї, вірування, етнографічні особливості — інакше ми не були б тими, ким є нині. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Мечът на крал Артур

Мечът на крал Артур

“Ако проникнем малко по-навътре от повърхността на душата. , се натъкваме на исторически пластове ,  които не са мъртъв прах , а продължават да живеят и действат във всеки човек , и то в такъв обем , за който ние навярно все още не сме в състояние да си създадем истинска представа при сегашното състояние на нашето познание .”

Карл Густав Юнг

Митът не е само една художествено пресъздадена мечта. Той е най-мощното духовно оръжие за въздействие върху реалния живот. Митът разпалва въображението на народа , пробужда Духа на неговата раса – за съзидание и хероизъм. Той сплотява блуждаещите индивиди в едно самоорганизиращо се цяло – Народната общност.                                                                       Митологичното и реалното са двете взаимносвързани страни на Битието. Идеята за тяхното диалектическо единство може да си види и в мита за крал Артур – великият легендарен Херой на келтските народи. А свещенният замисъл на един мит може да се извлече от неговото начало и край. Това в пълна сила важи за свещеното оръжие на крал Артур и символ на могъществото на кралство Логрия – мечът Ескалибур. Бащата на крал Артур получава този меч от Езерната фея. В предсмъртния си час той забива с магическа сила Ескалибур в един камък , откъдето по-късно успява да го изтегли само младият Артур . Така той доказва правото си върху върху бащиния престол. В продължение на много години крал Артур царува успешно , като възвръща славата и величието на Логрия. Заедно със своите рицари от Кръглата маса той извършва безброй подвизи. Но ето че настъпва времето на упадъка, белязано с кървави междуособици. След последната битка смъртнораненият крал Артур връща меча си на Езерната фея.      Така завършва този величав химн на европейското рицарство.           Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Атлантида – великото начало

Атлантида – великото начало

Шегор Расате

Световната история и днес е пълна с множество загадки. Има култури и цивилизации, отдалечени на хиляди километри в пространството и на хиляди години във времето, които удивително си приличат. За истинското наука обаче не може да има загадки и чудеса. Нейната задача е да свърже необяснимите на пръв поглед неща в едно цялостно познание, така че те вече да не се схващат като изкючения, а като съвсем закономерни явления. Това, което свързва отделните цивилизации в едно историческо цяло, е Працивилизацията. Тя е точката, където се събират следите на известните ни от историята цивилизации и култури. Тя е дървото, което е дало техните семена. По безспорен начин историческите паметници и летописи доказват, че всички световни цивилизации са създадени от Бялата раса. Следователно Арийската працивилизация е една историческа реалност.   Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Първобългарите,наречени кимери

Първобългарите,наречени кимери

ППо следите на един забравен летопис

Иван Митев

Нашите принципи в народоизследователското дело

С настоящия труд ние не издигаме нова теория за произхода на българите, а се стремим да преразгледаме и допълним досегашните изследвания по този въпрос. Големите разногласия по въпроса за произхода на българите са показателни за липсата на сериозна историческа школа у нас. Причините за това се коренят в цялостното обществено-политическо развитие на България от Освобождението до днес. На българския народ бяха наложени чужди на неговия дух институции, които утвърдиха чужди на неговите традиции управници и обществени деятели. Те отклониха народа от неговия исторически път и нанесоха трайни поражения върху българското народностно съзнание. С други думи ние, българите, не бяхме Себе си, и затова претърпяхме толкова много беди и разочарования през изтеклия ХХ век. Прочети цялата публикация »

Няма коментари